Кои сме ние

BRITANICA PARK SCHOOL

Стъпка нагоре в образованието на нашите деца. В училището ни залагаме на иновативен подход за образование и високи стандарти, както и на цялостната атмосфера за развитие. Визията ни е да превърнем BRITANICA Park School в дом, в който да пораснат мислещи деца с академични знания и развити умения. Ние надграждаме българското образование и подготовка по английски език с иновативни методики на обучение, в центъра на които стои детето с неговите индивидуални нужди и потребности. Тази атмосфера ще осигурим в модерен еко кампус. В подобна среда децата могат да развиват своята креативност, да генерират нови идеи и да изразяват себе си.

Визия

Да дадем възможност на учениците да посещават училище, което осигурява качествено образование в здравословна среда, като ги насърчава да бъдат граждани на света и успешно ги подготвя за професионалното им развитие.

Мисия

BRITANICA Park School си поставя за цел да развие пълния потенциал на всеки ученик чрез осигуряване на ангажираща и мотивираща учебна среда, където децата растат непредубедени, почтителни, търсещи и активни.

Ние помагаме на нашите ученици да приемат високите стандарти като възможност за напредък и за развитие на уменията и характера, необходими за постигане на техните лични и академични цели.

Насърчаваме младите хора да учат през целия си живот и да допринасят за позитивната промяна на местната и глобалната общности.

Как BRITANICA Park School определя успеха?

Нашата задача е да подготвим учениците да постигат своите най-големи личностни и академични цели. За един ученик това може да означава да говори свободно чужд език, за друг – да има задълбочени познания в науките, а за трети – да бъде конкурентоспособен в избраната от него сфера на развитие. Знаем, че успехът е съчетание от академични умения и личностни качества, като например постоянство и емпатия. Развитието им е възможно само в академична среда, отличаваща се с въздействащ и мотивиращ учебен процес. Тя е от ключово значение за това учениците да развиват силните си страни и да работят върху по-слабите си умения.

За да сме сигурни, че нашата мисия се прилага на практика, ние от BRITANICA Park School определихме следните методи на обучение:

Нашите ученици се обучават по добре балансирана и предизвикателна учебна програма, обогатена с глобални теми и проекти.

Нашите учители отделят специално внимание на това учениците да получат широки познания за света и да развиват уменията им за критично мислене, комуникация и способността им за самооценка, превръщайки ги в осъзнати и почтени личности.

Нашите ученици са насърчавани да откриват и проучват сфери, на които да са истински отдадени, като работят по значими проекти в една безопасна учебна среда.

Нашите учители се грижат учениците да имат стабилна основа от познания. Но също така развиват техните способности и качества, като спомагат за адаптиране на усвоения теоретично материал към ситуации от реалния живот.

Нашите ученици са стимулирани да мислят, да си задават въпроси, да търсят и откриват решения. Имат възможността да избират, да откриват и да изразяват своето мнение по креативен начин.

Нашите учители работят върху създаването на култура на осъзнатост за екологичните проблеми и задълбочено разбиране на природосъобразния начин на живот. Насочват учениците ни как да откриват нови решения за глобалните проблеми чрез екипна работа в проекти за устойчиво развитие в нашето зелено училище.

Нашите ученици растат в здравословна среда. Насърчаваме ги да водят здравословен начин на живот и да поддържат добра физическа форма, като участват активно в спортни дейности.

Нашите учители се отнасят към учениците с уважение, поставят високи изисквания към тях и ги стимулират да дават най-доброто от себе си, както и да се стремят да постигат повече от очакваното.

Нашите учители подкрепят учениците с постоянни и конструктивни насоки и начертават ясно следващите стъпки в обучението им. Учениците, които имат нужда от допълнителна работа, са обект на специално внимание – чрез продължително наблюдение и анализ на тяхната работа, своевременно оценяване на техните потребности и изготвяне на специфична за всеки ученик стратегия за подобряване на неговите резултати.

Нашите ученици развиват високи морални и етични ценности, както и желание да помагат и подкрепят другите.

Нашите ученици имат възможност да разгърнат своите умения и чрез разнообразни извънкласни дейности, които стимулират интелектуалното, социалното, творческото и физическото им развитие.

Ние създаваме положителна и приобщаваща среда на базата на взаимно уважение и сътрудничество между всички, които са част от нашата общност: ученици, учители, администрация, родители и партньори.

Нашите основни ценности

Уважение

Ние вярваме, че взаимното уважение се демонстрира от всички хора, които са част от училищната ни общност. Ние ценим различията, многообразието и различните гледни точки, създавайки толерантна и подкрепяща среда. Ние вярваме във взаимното уважение като основа на всяка здрава общност. То е залегнало в нашата ценностна система и се демонстрира от всички, които са част от BRITANICA Park School. Ние ценим различията, многообразието и различните гледни точки, създавайки толерантна и подкрепяща среда за тяхното свободно изразяване.

Отговорност

Ние вярваме, че поощряването на отговорността става чрез предоставянето на правилните инструменти на нашите ученици, така че да развият здравословен начин на живот и да поемат отговорност за техните решения и етично поведение.

Ние вярваме, че поощряването на отговорността става чрез поставянето на високи очаквания пред нашите ученици, но и чрез предоставянето на позитивен пример и правилни инструменти. Развивайки здравословни навици и грижейки се за подобряването на своята среда, те поемат отговорност за своите решения и култивират своето етично поведение.

Постоянство

Ние вярваме, че упоритостта се проявява като приемаме трудностите като опит, от който се учим и израстваме, а не като потенциален неуспех. Упоритостта ни помага да подобрим представянето си и да постигнем целите си, като следваме с постоянство всяка идея или задача, която ни води към тях, дори при наличието на препятствия по пътя. Това включва отдаденост, последователност и позитивно отношение.

Принос

Ние вярваме, че е важно учениците ни да допринасят за развитието както на училището си, така и на средата, в която живеят. Именно така започват да възприемат себе си като отговорни личности и част от общността.