Политика за поверителност City Summer

Политика за поверителност на ЧАСТНО СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ БРИТАНИКА ООД при организиране на City Summer

Частно средно езиково училище Британика ООД влага всички необходими ресурси и прилага най- стриктни мерки за опазване на сигурността и целостта на всички лични данни, събирани от нашите клиенти.

Частно средно езиково училище Британика ООД е администратор на лични данни и спазва разпоредбите на приложимото законодателство (Общия Регламент относно защитата на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и др.).

Лични данни и обработване на лични данни.

„Лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Към личните данни спадат Вашето име, ЕГН (ЛНЧ), имейл адрес, телефон, пощенски адрес и т.н.

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Лични данни, събирани и обработвани от Частно средно езиково училище Британика ООД при организиране на City Summer. Цели на обработването.

1. Вашите три имена, ЕГН, пощенски адрес, телефонен номер и имейл, данни от документа за самоличност, данни за представител (за кандидати под 18-годишна възраст) – три имена, ЕГН, пощенски адрес, роднинска връзка с кандидата.

Тези Ваши данни събираме на доброволна основа, когато попълните регистрационната форма, с оглед заявеното от Вас желание да сключите договор за организиране на летен лагер на английски език с Частно средно езиково училище Британика ООД. С попълване на регистрационната форма и получаването ѝ в нашата система, ще Ви бъде изготвен договор за организиране на City Summer на английски език с Частно средно езиково училище Британика ООД. След сключването на договорa, данните Ви ще бъдат обработвани в качеството Ви на страна по тях и във връзка с изпълнението на задълженията по тях. Предоставянето на тези данни позволява да идентифицираме съответното лице като страна по договора и като титуляр на правата/задълженията по него. Трите имена, единният граждански номер и адресът на лицето са част от минималното съдържание на всеки договор. В случай че дадено лице откаже да ги предостави, Частно средно езиково училище Британика ООД не може да сключи договор. В процеса на сключване на договори се обработват и данни за документа на самоличност, за да се извърши проверка за валидността на същия, която има за цел да бъдат предотвратени евентуални опити за измама и/или за злоупотреба с лични данни. Данните като номер и дата на издаване на лична карта/документ за самоличност, обработваме с цел осигуряване на превозвач, както и на други доставчици на специфични услуги (в случай че за целите на пътуването са ангажирани такива), на застрахователни дружества, на доставчици на медицински услуги – лекари и медицински специалисти и др. подобни, свързани с реализирането на City Summer.

Обработваме личните Ви данни, когато е необходимо, за да упражняваме правата си по сключени договори, както и когато това е необходимо за уреждането на правни спорове. Обработваме лични данни, когато съгласно приложимото законодателство сме длъжни да предоставяме информация на компетентни органи. Обработваме лични данни, за да изпълняваме задължения, произтичащи от счетоводното и данъчното законодателство – данъчното и счетоводното законодателство в Република България изискват да се съставя определена счетоводна и търговска информация, включително да съхранява за определен срок тази информация, както и всякакви други сведения и документи от значение за данъчното облагане. При изпълнение на това задължение съответната информация и документи, които съдържат и лични данни, се съхраняват за срокове, предвидени в съответните закони.

2. Друга информация, която събираме при подписване на договора за организиране на City Summer и обработваме самостоятелно:

2.1. информация относно учебното заведение и класа, в който учи детето кандидат за летните лагери – с оглед съобразяване на продължителността на учебния ден, обучението на смени и др. подобни обстоятелства, които да бъдат взети предвид при организиране на програмата.

2.2. специфична информация относно алергии, хронични заболявания, приемани медикаменти и др., хранителни предпочитания (вегетарианска или веган храна) – с оглед осигуряване на безопасността и комфорта на децата, осигуряване на транспорт, храна и т.н., установяването на най-подходящата форма, група, метод и подход при обучението, планиране на учебния процес и т.н.

2.3. информация относно специфични предпочитания на децата – предпочитания към друго дете (приятел), прякор (съкратено име) на детето, възраст, клас, интереси – спорт, изкуства, книги и т.н, информация относно навиците му за заспиване, информация относно някои черти на характера – комуникация, склонност към изяви пред публика, търсене на контакт с други децата, социализиране и съответно нуждата да бъде подпомогнато в определени ситуации – тази информация се използва от учителите в самия процес на провеждане на програмата с цел установяване на индивидуален подход спрямо детето, намиране на най-подходящата форма, група и метод на обучение, планиране на учебния процес и постигане на максимални резултати.

2.4. информация дали детето е било на лагер и откъде научихте за нашите лагери, събираме за статистически цели. Тази информация ни е необходима и с цел да знаем дали детето се е отделяло от родителите си и да му помогнем в адаптацията.

2.5. снимки и видеа на децата, направени по време на лагера – с цел да направим родителите съпричастни към емоциите на децата и да им дадем възможност да се докоснат до техните преживявания по време на лагера. Снимките и видеата могат да бъдат достъпни във facebook групите https://www.facebook.com/Britanica.ELT/ и https://www.facebook.com/Britanica-Park-School-284021242517901/ и в сайтовете на BRITANICA http://britanica-edu.org/ и https://britanica-parkschool.bg/. Представителят на децата дава своето изрично съгласие за изготвянето и публикуването по посочения по-горе начин на снимки и видеа като има възможност да оттегли съгласието си по всяко време като по-късното оттегляне няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на даденото преди това съгласие.

3. Вашия имейл адрес, телефонен номер и име – тези лични данни обработваме и за да можем да Ви изпращаме информация, свързана с изпълнението на нашите задълженията по договора, както и за изчистване на неясноти по Вашата регистрация, за подаване на допълнителна информация за детето Ви по време на програмата, настъпили форсмажорни обстоятелства и др.

В случай че с Вас не бъде подписан договор за включване в програмата City Summer, ние ще изтрием всички Ваши данни, за които няма законово основание за съхраняването им и не е налице Вашето съгласие за запазването им. Ако желаете и ни предоставите съгласието си, ние ще запазим Вашето име, адрес, телефон, за да Ви изпращаме покани за участие в предстоящи обучения и събития, предлагани от нас, други новини за дейността ни, както и актуална маркетингова информация като например бюлетин, в който се обявяват специални промоционални инициативи и условия.

Предаване на лични данни

С цел реализирането на City Summer, Частно средно езиково училище Британика ООД предоставя личните данни на кандидатите и техния представител на доставчици на медицински услуги, на организатори на транспортни услуги и т.н. Тези данни могат да бъдат предадени и на превозвач, както и на други доставчици на специфични услуги, необходими за реализирането на програмата, на застрахователни дружества и др. подобни.

Никой доставчик не може да има достъп до лични данни, събрани от Частно средно езиково училище Британика ООД, без предварително да е сключил договор за поверително третиране на данните, който дава право на Частно средно езиково училище Британика ООД да проверява спазването на поетите с този договор задължения. Събраната лична информация предаваме единствено и само на наши доверени партньори, съвместно с които осъществяваме организацията и реализирането на програмата. В съответствие с принципа за свеждане на данните, които се обработват, до минимум, тези доставчици получават само тази лична информация, от която се нуждаят, за да изпълняват своите функции.

В случай на предаване на данни, Частно средно езиково училище Британика ООД задължава трети лица, клиенти, служители и партньори, да поддържат конфиденциалност на информацията и да се ангажират, че Вашите лични данни се използват само за договорените цели и никога не се използват, за да ви идентифицират като личност, да се свързват с вас или да Ви изпращат съобщения, извън целите, за които са им предоставени. Освен това, Вашите лични данни трябва да бъдат обработвани в съответствие и при спазване на политиката на Частно средно езиково училище Британика ООД за поверителност, както и на приложимите законови разпоредби за защита на данните.

Лични данни могат да бъдат прехвърлени като актив във връзка със сливане или продажба на бизнеса или като част от нашия бизнес, или като част от корпоративна реорганизация, или други промени в корпоративното управление.

Частно средно езиково училище Британика ООД предоставя лични данни на държавни органи (напр. на органи за контрол, органи за разкриване и предоствратяване на престъпления и нарушения), само когато е предвидено в закон и при условията, посочени в него.

Трансфер на данни извън ЕС

Вашите данни могат да се прехвърлят и/или преработват извън Вашата страна на пребиваване, за страни, които може да нямат същите закони за защита на данните, които да осигуряват същото ниво на защита като на страни в рамките на Европейския съюз. Всички такива прехвърляния ще бъдат осъществени в съответствие с политиката за поверителност на Частно средно езиково училище Британика ООД и съответното действащо законодателство и ние се ангажираме да поддържаме същото ниво на защита на личните ви данни, еквивалентно на защитата предлагана в рамките на европейското законодателство.

Срок на съхранение на личните данни от Частно средно езиково училище Британика ООД

Ние ще запазим вашите лични данни за толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите и доказване на изпълнението им, посочени по-горе (но не повече от 5 години от приключване изпълнението на договора) и в съответствие с Вашите инструкции и желание да оттеглите съгласието си да обработваме Вашите данни и същите да бъдат изтрити.

Вашите права по отношение на предоставените лични данни.

1. Право на информация

Имате право по всяко време да изисквате информация дали се съхраняват Ваши лични данни, целите, за които се обработват, какви категории лични данни се обработват, получателите, пред които са разкрити личните данни, предвидения срок, за който ще се съхраняват, съществува ли автоматизирано вземане на решения и профилиране на данните.

2. Право на оттегляне

Ако сте дали съгласие за използване на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време с действие занапред, без да е необходимо да посочвате причини.

3. Право на коригиране

Ако откриете, че данните Ви, съхранявани от нас, са неточни, можете да се обърнете към нас, за да ги коригираме.

4. Право на изтриване на данните

Имате право да поискате да изтрием Вашите данни без ненужно забавяне. Ние ще ги изтрием в разумен срок, веднага след като се уверим, че не са налице други основания, които налагат обработването/съхраняването им.

След изтриването на Вашите данни повече не е възможно предоставяне на информация.

5. Право на ограничаване на обработването

При определени случаи – напр. при оспорване от Ваша страна на точността на данните, при проверка на основанията за съхраняването им и др., Вие имате право да поискате да ограничим обработването на личните Ви данни. По време на ограничението, ние можем само да съхраняваме личните данни, а останалите дейности по обработването им са възможни само със съгласието Ви.

6.Право на преносимост на данните

В случай на искане от Ваша страна ние ще предадем или прехвърлим данните на Вас или друг администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Пряко прехвърляне на данните се извършва само ако това е технически осъществимо.

7. Право на възражение

Вие можете по всяко време и без да посочвате причини да възразите срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, включително и профилиране, както и в случаите, при които Вашите данни се обработват на основание изпълнение на задача от обществен интерес или обработването е необходимо за целите на наши легитимни интереси.

8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване данни, включително профилиране.

Към настоящия момент Частно средно езиково училище Британика ООД не осъществява автоматизирано обработване на данни, включително профилиране.

Наред с горепосочените права Вие имате допълнително право да поискате човешка намеса от страна на администратора, право да изложите гледната си точка и право да оспорите решението.

9. Право на жалба

Вие имате право да подадете жалба срещу обработката на Вашите лични данни пред компетентния контролен орган (в България – Комисията за защита на личните данни или съда), ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на личните данни.

Комисията за защита на личните данни

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Вашето искане за ползване на Вашите права по отношение на предоставените лични данни или оттегляне на съгласията Ви, можете да ни изпратите на имейл:

privacy@britanica-edu.org

Контакти на Частно средно езиково училище Британика ООД и данни за назначения Служител по защита на данните:

Email: dpo@britanica-edu.org или privacy@britanica-edu.org

Адрес за кореспонденция: София, 6-ти Септември № 7

Тел: 02 466 66 66

Моля имайте предвид, че когато влезете в контакт с нас по имейл на dpo@britanica-edu.org и privacy@britanica-edu.org, съобщените от Вас данни (Вашия имейл адрес, евентуално Вашето име и Вашия телефонен номер) се обработват от нас, за да отговорим на Вашите въпроси и да разрешим заявения проблем. Ние се ангажираме да изтрием запазените във връзка с това данни, след като обработването им вече не е необходимо или ще ограничим обработката, ако има законови задължения за съхранение.