Политика за поверителност детска градина

Декларация за поверителност на „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА БРИТАНИКА“ ООД

I. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ориентирана към новаторските подходи в обучението и възпитанието на децата, „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА БРИТАНИКА“ ООД има за цел да развива креативното мислене и да възпитава увереност за отстояване на собствените идеи. Целта ни е да формирамe утрешни лидери – хора, които умеят да работят в екип и могат да откриват новаторски решения с помощта на нестандартно критично мислене.

Ние съзнаваме отговорностите и задълженията си при работата с деца и се съобразяваме с всички права на децата и техните родители и по-специално зачитането на личния и семейния живот, както и защита на личните им данни.

„ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА БРИТАНИКА“ ООД е администратор на лични данни и в това си качество спазва разпоредбите на Общия Регламент относно защитата на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни и останалите законови и подзаконови разпоредби в областта на защита на личните данни.

Ние обработваме личните данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. Предоставените данни събираме само с оглед конкретни, изрично посочени и легитимни цели и не обработваме по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Данните, които събираме и съхраняваме, са сведени до минимум и са свързани със и ограничени само до необходимото за изпълнение на целите, за които сме ги събрали. Полагаме всички усилия в рамките на нашата организация, личните данни на Вас и Вашите деца да са винаги точни и в актуален вид, като разчитаме и на Вас, ако откриете неточност в данните, за да я отстраним своевременно. Не съхраняваме данните Ви за период, по-дълъг от необходимото, за целите, за които се обработват. Приоритет за нас е обработването да се извършва по такъв начин, че да се гарантира съответното ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане. Предприели сме необходимите и предписаните в приложимото законодателство технически и организационни мерки, за да осигурим защита и сигурност на личните данни на нашите деца и родители.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

„ЛИЧНИ ДАННИ“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Към личните данни спадат име, ЕГН(ЛНЧ), имейл адрес, телефон, пощенски адрес и др.

„ОБРАБОТВАНЕ“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

С настоящата политика за поверителност Ви представяме възможностите, с които разполагате, за да получите достъп, да актуализирате или да поемете по друг начин контрол върху личните данни – Ваши и на Вашите деца.

Ако имате въпроси относно нашите практики или някое от вашите права, описани по-долу, можете да се свържете с нашия екип на следния имейл :

info@thecastle.bg

Тази пощенска кутия активно се следи и проверява.

II. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ

Личните данни и основанията, на които „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА БРИТАНИКА“ ООД ги обработва са:

1.1. лични данни на родителите – име, ЕГН, номер на лична карта, орган, който я е издал и дата на валидност, адрес, телефон, имейл;

1.2. лични данни на децата – име, ЕГН, адрес, пол, възраст, информация за здравословното състояние на детето. Тази информация се събира само със съгласието на родителите/попечителите на децата и се предоставя директно от тях.

1.3. лични данни на лицата, които ще водят/прибират децата от детската градина, в случаите, в които родителите са възпрепятствани – имената на тези лица са предварително писмено обявени от родителите. При вземане на детето нашите възпитатели могат да правят справка с личната карта на лицето за удостоверяване на самоличността му.

  • име, ЕГН, адрес на детето и родителите обработваме с цел сключване на договор за обучение с „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА БРИТАНИКА“ ООД. Трите имена, единният граждански номер и адресът на родителите и децата са част от минималното съдържание на всеки договор. Без наличието на тези лични данни сме в невъзможност да сключим договор. В процеса на сключване на договора може да се обработват и данни за документа на самоличност, за да се извърши проверка за валидността на същия, която има за цел да бъдат предотвратени евентуални опити за измама и/или за злоупотреба с лични данни. За да можем да изпълняваме задълженията си съгласно сключените договори, е необходимо да обработваме личните данни на лицата, с които сме ги сключили. Обработваме лични данни, когато е необходимо, за да упражняваме правата си по сключени договори, както и когато това е необходимо за уреждането на правни спорове. Обработваме лични данни, когато съгласно приложимото законодателство сме длъжни да предоставяме информация на компетентни органи. Обработваме лични данни, за да изпълняваме задължения, произтичащи от счетоводното и данъчното законодателство. Съгласно данъчното и счетоводното законодателство на Република България е необходимо да се съставя определена счетоводна и търговска информация, както и да се съхранява за определен срок заедно с всякакви други сведения и документи от значение за данъчното облагане. При изпълнение на това задължение съответната информация и документи, които съдържат и лични данни, се съхраняват за срокове, предвидени в съответните закони.
  • лични данни относно пол и възраст на детето събираме с оглед установяването на най-подходящата форма, група, метод и подход при възпитанието и обучението на децата при нас, както и за планиране на учебния процес.
  • данни относно здравословно състояние на детето, като напр. aлергии или други характерни заболявания на детето, обработваме с цел осигуряване на здравето и благополучието на детето, докато е на обучение при нас, както и с оглед предоставянето на подходяща и предписана от лекарите храна и напитки.
  • име, телефон и имейл обработваме с цел комуникация с родителите. Предоставянето на тези данни позволява да идентифицираме родителите като възможни наши клиенти, а след сключването на договор с нас – като страна по него и титуляр на правата/задълженията, предписани в него. Имейлите използваме още за предоставяне на отчети за учебния процес, доклади за развитие на децата и др. подобни.

1.4. снимки и видеа на децата и родителите обработваме само след като ни е предоставено изрично и предварително съгласие на родителите.

1.5. данни от видеонаблюдението, осъществявано на територията на градината – тези данни обработване с цел подобряване на сигурността и прозрачността на грижите, решаване на конфликти, ако възникнат такива, при отглеждането на децата, а също и с цел защита живота и здравето на децата. В този случай обработването се осъществява на основание, за да бъдат защитени жизнено важни интереси на децата или на други лица, както за изпълнение на задача от обществен интерес, а именно прозрачност в грижите за децата.

 
III. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

„ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА БРИТАНИКА“ ООД не споделя, продава, отдава, търгува или прехвърля лична информация, събрана от родителите/попечителите на децата.

Има изключения, където Вашата и на Вашите деца лична информация, може да бъде разкрита на трети лица по следния начин:

Може да бъде прехвърлена като актив във връзка със сливане или продажба на бизнеса или като част от нашия бизнес или като част от корпоративна реорганизация или други промени в корпоративното управление.

Може да бъде предоставена на доставчиците на услуги, които ни подпомагат в предоставянето на обучението на децата, организирането на спортни лагери, „зелено“ училище, ски-седмица, екскурзии с организиран транспорт и др. Никой доставчик не може да има достъп до лични данни, съхранявани от „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА БРИТАНИКА“ ООД, без предварително да е сключен договор за поверителност на данните и който дава право на „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА БРИТАНИКА“ ООД да проверява спазването на поетите с договора задължения. Събраната лична информация предаваме единствено и само на наши доверени партньори, съвместно с които осъществяваме организацията и реализирането на горепосочените занимания и събития за децата. В съответствие с принципа за свеждане на данните, които се обработват, до минимум, тези доставчици получават само тази лична информация, от която се нуждаят, за да изпълняват своите функции.

На доставчиците на услуги не се разрешава да запазят за тяхната собствена или самостоятелна полза предадените данни, както и да ги задържат за по-дълго, отколкото е необходимо за извършване на посочената услуга.

Лични данни с доставчика споделяме, когато разполагаме с Вашето изрично разрешение за това или когато е налице друго законно основание.

Лични данни могат да бъдат предоставени на държавни органи (напр. за органи за контрол, МОН, РИОЗ и техни подразделения, органи за разкриване и предотвратяване на престъпления и нарушения), само когато е предвидено в закон и при условията, посочени в него.

„ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА БРИТАНИКА“ ООД не предава лични данни на администратори и обработващи в страни извън ЕС.

IV. СРОК ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ОТ „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА БРИТАНИКА“ ООД

Ние съхраняваме Вашите лични данни за толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите, посочени по-горе, след което, ако не е налице Вашето съгласие или друго законово основание за по-нататъшното им обработване, личните данни ще бъдат изтрити от нашите бази данни или в съответствие с Вашите инструкции и желание да оттеглите съгласието си да обработваме Вашите данни и същите да бъдат унищожени.

Личните данни, получени от Вас, за да Ви предоставим наша оферта, съхраняваме за срока на валидност на офертата или за срока, за който изрично сте се съгласили. След изтичане срока на офертата или оттегляне на съгласието Ви, „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА БРИТАНИКА“ ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

Личните данни, предоставени във връзка със сключен с нас договор, съхраняваме за срок от 5 години след изпълнението на договора за целите на защита на правните интереси на „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА БРИТАНИКА“ ООД при съдебни или административни спорове, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

Ние ще Ви уведомим, в случай че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

V. ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

1. Право на информация

Имате право по всяко време да изисквате информация дали се съхраняват Ваши лични данни, целите, за които се обработват, какви категории лични данни се обработват, получателите, пред които са разкрити личните данни, предвидения срок, за който ще се съхраняват, съществува ли автоматизирано вземане на решения и профилиране на данните.

2. Право на оттегляне

Ако сте дали съгласие за използване на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време с действие занапред, без да е необходимо да посочвате причини.

Вашето искане с оттегляне на съгласието Ви, можете да ни изпратите на следния имейл:

team@borche.org

3. Право на коригиране

Ако откриете, че данните Ви, съхранявани от нас, са неточни, можете да се обърнете към нас, за да ги коригираме.

4. Право на изтриване на данните

Имате право да поискате да изтрием Вашите данни без ненужно забавяне. Ние ще ги изтрием в разумен срок, веднага след като се уверим, че не са налице други основания, които налагат обработването/съхраняването им.

След изтриването на Вашите данни повече не е възможно предоставяне на информация.

5. Право на ограничаване на обработването

При определени случаи – например при оспорване от Ваша страна на точността на данните, при проверка на основанията за съхраняването им и др., Вие имате право да поискате да ограничим обработването на личните Ви данни. По време на ограничението, ние можем само да съхраняваме личните данни, а останалите дейности по обработването им са възможни само със съгласието Ви.

6.Право на преносимост на данните

В случай на искане от Ваша страна, ние ще предадем или прехвърлим данните на Вас или друг администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Пряко прехвърляне на данните се извършва само ако това е технически осъществимо.

7. Право на възражение

Вие можете по всяко време и без да посочвате причини да възразите срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, включително и профилиране, както и в случаите, при които Вашите данни се обработват на основание изпълнение на задача от обществен интерес или обработването е необходимо за целите на наши легитимни интереси.

8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване данни, включително профилиране.

9. Право на жалба

Вие имате право да подадете жалба срещу обработката на Вашите лични данни пред компетентния контролен орган (в България – Комисията за защита на личните данни или съда), ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на личните данни.

Комисията за защита на личните данни

София – 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Контакти на „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА БРИТАНИКА“ ООД и данни за отговорния служител по защита на данните:

„ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА БРИТАНИКА“ ООД

Адрес в кв. Гео Милев

София 1574, кв. Гео Милев,

ул. Едисон 47 /до парка/,

Тел. +359 2 488 78 77, +359 895 66 54 98

e-mail: info@thecastle.bg

 

Адрес в кв. Драгалевци

София 1574, кв. Драгалевци,

ул. Момино венче 27,

Тел: +359 2 488 78 77, +359 899 99 52 55

Email: info@britanica-parkschool.bg

Моля, имайте предвид, че когато влезете в контакт с нас чрез горепосочения имейл, съобщените от Вас данни (Вашия имейл, евентуално Вашето име и Вашия телефонен номер) се обработват от нас, за да отговорим на Вашите въпросите и да разрешим заявения проблем. Ние се ангажираме да изтрием запазените във връзка с това данни, след като обработването им вече не е необходимо или ще ограничим обработката, ако има законови задължения за съхранение.