Гимназия

High Standards, Global Perspective, Supportive and Growing Community

BRITANICA Park School is an integral part of the international community of IB schools. As an IB World School, we share a common philosophy with over 5,000 schools worldwide, all committed to preparing active, inquiring, knowledgeable, and caring young individuals. Our collective aim is to create a better world based on understanding and respect through the implementation of a forward-thinking curriculum. In grades 11 and 12, our high school students have the flexibility to choose to study one or two curricula, providing them with the opportunity to earn two diplomas – the Bulgarian High School Diploma and the internationally recognized IB Diploma.

Learning and Teaching Approaches

At BRITANICA Park School, we challenge our high school students with a rigorous academic program that demands hard work and self-study, focusing on developing their personal qualities. Through individual and group research, as well as interdisciplinary projects, we create conditions for the development of critical thinking skills and the application of knowledge. Our projects revolve around real-world global cases and problems, requiring in-depth analysis and a creative approach to generating solutions. Our high school students actively engage in discussions, sharing ideas, and growing tolerant and open to diverse viewpoints and perspectives.

The emphasis is not solely on facts but also on understanding causes and consequences, lessons learned, and opportunities for positive change. We encourage students to be proactive and not just propose solutions but to actively contribute to positive change.

Curriculum

In the high school stage of BRITANICA Park School, we implement a curriculum for extended foreign language studies. Teaching begins in English from grade 8, considering it not merely a foreign language but a medium of learning. This approach provides access to a vast array of global educational and scientific resources. By the end of grade 10, our students successfully acquire a Certificate of English at C1 level (Cambridge CAE) and a level B2 in a second foreign language (Spanish or German, DELE, Goethe-Zertifikat).

In the second stage of high school (grades 11 and 12), students have the option to choose between the foreign language program, the IB Diploma Programme, or both. This choice enables them to earn both the Bulgarian High School Diploma and the internationally recognized IB Diploma. Students can further enhance their proficiency in Spanish or German, reaching C1 level. At BRITANICA Park School, we have our own career orientation program starting from grade 8, incorporating interactive classes, professional meetings, university visits, career tests, subject and major selection advice, and concluding with assistance in preparing university application documents.

Self-Study

Class activities and self-study assignments challenge our high school students, pushing them beyond their comfort zones and encouraging risk-taking. The aim of self-study is to foster independent thinking and the application of knowledge in various environments. It teaches resilience in the face of failure and encourages seeking alternatives.

Effective organization of time and self is a crucial skill for success, both at our school and in any university or professional field. We support our students in developing this skill, teaching them to prioritize, create schedules that consider essential aspects, and maintain flexibility and balance.

School Day

School classes commence at 8:00 a.m. and conclude at 4:30 p.m. on three weekdays, with a 2:30 p.m. finish on the other two. After classes, high school students can participate in sports activities, receive counseling from tutors, engage in volunteer or personal development programs (such as the Bulgarian Youth Red Cross or Duke of Edinburgh’s International Award), or simply utilize the school library for further study.

Health

Ensuring a safe and peaceful environment for our students is a priority. We collaborate with a qualified medic who provides daily medical supervision and oversees the disinfection of all surfaces in the school. The medical room is fully equipped to address any health-related concerns.

 

Високи стандарти, глобална перспектива, подкрепяща и развиваща се общност.

BRITANICA Park School е част от международната общност на IB училищата. Като IB World School, ние споделяме обща философия с над 5000 училища по света. Заедно сме поели ангажимент чрез прилагане на ориентирана към бъдещето учебна програма да подготвяме активни, търсещи, знаещи и грижовни млади хора, които работят за създаването на по-добър свят, основан на разбиране и уважение. В 11. и 12. клас нашите гимназисти имат избор да се обучават по една или две учебни програми, което им дава възможност да получат и две дипломи – българска диплома за средно образование и международно признатата IB Diploma.

Учене и преподаване: подходи

В гимназията на BRITANICA Park School предизвикваме нашите гимназисти със сериозна академична програма, изискваща усилена работа и самоподготовка, като в същото време работим за развитие на личностните качества на младежите.
Чрез самостоятелни и групови научни изследвания и фокусирани интердисциплинарни проекти създаваме условия за развитие на умения за критично мислене и търсим приложение на знанията. В основата на тези проекти стоят реални глобални казуси и проблеми, изискващи задълбочен анализ и креативен подход при генерирането на идеи за тяхното преодоляване. По подобни проекти например работят нашите десетокласници в часовете си по биология и химия, в търсене на решение на сериозни екологични изпитания, като “Как да намалим негативния ефект от индустриалното замърсяване върху качеството на питейната вода?”, “Как да рециклираме успешно масовите електронни устройства?”, “Как да намалим въглеродния отпечатък на училището ни?” и др.
През активна работа, дискусии и споделяне, нашите гимназисти растат толерантни, отворени към различните гледни точки и перспективи.
Фокусът на учене при нас е не само върху фактите, а върху причините и последствията от тях, върху научените уроци и възможностите за позитивна промяна. Провокираме учениците да бъдат активни и да не спират до предлагането на решения.

Учебна програма

В гимназиалния етап на BRITANICA Park School работим по учебен план за разширено изучаване на чужди езици. Обучението преминава на английски език още от 8. клас. За нашите гимназисти той е не просто чужд език, а средство за обучение. Това им дава достъп до по-голям обем от глобални образователни и научни ресурси. Още в края на 10. клас учениците ни успешно придобиват сертификат за владеене на английски език ниво С1 (Cambridge CAE) и ниво В2 на втори чужд език (испански или немски език, DELE, Goethe-Zertifikat).
Във втори гимназиален етап (11. и 12. клас) учениците ни избират програмата, по която да се обучават: чуждоезиков профил, IB Diploma Programme или и двете. Именно този избор им дава възможност да получат и две дипломи – българска диплома за средно образование и международно признатата IB Diploma. Във втори гимназиален етап учениците ни избират и дали да задълбочат знанията си по испански или немски език, покривайки ниво C1 на втория си чужд език.
В гимназията на BRITANICA Park School прилагаме собствена програма за кариерно ориентиране. Тя започва в 8. клас, преминава през интерактивни часове, срещи с професионалисти от различни сфери (BRITANICA Park School Career Talks), посещения на университети, кариерни тестове, консултации за избор на предмети и специалности и приключва с подготовка на документите за избрания университет.

Самоподготовка


Дейностите в клас и задачите за самоподготовка изваждат гимназистите ни от зоната им на комфорт, насърчават ги да поемат риск и да излязат от утъпканите пътища на учебниците, да намерят своя начин за справяне. Самоподготовката на гимназистите цели да провокира самостоятелно мислене и прилагане на знанията в различна среда. Учи ги да не се отказват при неуспех, а да търсят алтернативи.
Основно качество, необходимо за успех при нас, но и във всеки университет или професионална сфера, е умението да организираш ефективно себе си и своето време, да подредиш деня си така, че да можеш да вместиш всички академични, социални и лични ангажименти. Подкрепяме своите ученици в изграждането на това умение, учим ги да приоритизират, да правят своите графици с мисъл за важното, да бъдат гъвкави и балансирани.

Училищен ден


Учебните часове започват в 8:00 часа. В три от дните през седмицата програмата приключва в 16:30, а в останалите два – в 14:40. След учебните часове гимназистите могат да посещават спортни дейности, да се срещнат с преподавател за консултация, да се включат в доброволчески програми или програми за личностно развитие (БМЧК, Международна награда на херцога на Единбург) или просто да останат да работят в училищната библиотека.

Здраве


Грижим се учениците ни да растат в добре защитена и спокойна среда. Работим с квалифицирано медицинско лице, което всеки ден осигурява медицински контрол и следи за дезинфекцията на всички повърхности в училището. Разполагаме с перфектно оборудван медицински кабинет.