Гимназия

С бързия темп на развитие на света освен стандартните умения за четене, писане и техническите компетенции, работодателите определят и друг вид умения като решаващи за успешното израстване в избраната сфера. Тези умения често биват наричани Soft Skills или 21st Century Skills. Това са умения за разрешаване на проблеми и вземане на решения, за работа в екип и критично мислене, отговорност, инициативност и др. Затова чрез обучение, базирано на участие в проекти ние развиваме у нашите гимназисти точно такъв тип качества, които ще бъдат от огромно значение за тяхното кариерно развитие.
През тази учебната година, учениците ще организират различни събития и инициативи, които подпомагат училището или обществото. Така те ще могат да демонстрират своите 21st Century Skills и ще бъдат подтиквани да се изграждат като отговорни и инициативни граждани.
Освен тях, учениците в гимназията ще получат и солидни познания в различни науки, както и отлични езикови умения. За целта след 10. клас ще избират профилиращи предмети, които ще бъдат изучавани по-интензивно в 11. и 12. клас.

Профил “Математика и физика” с интензивно изучаване на езици
Математика
Физика
Английски език
Втори западен език
Български език и литература
Профилираното обучение по математика и физика цели учениците да владеят прилагането на определения и на теореми при обосноваване на изводи; да изследват модели; да интерпретират получени резултати; да задълбочат знанията си за съвременните постижения по физика; да осмислят фундаменталните взаимодействия в природата.

Профил “Биология и химия” с интензивно изучаване на езици
Биология
Химия
Английски език
Втори западен език
Български език и литература
Учебната програма по химия и биология цели не само получаване на задълбочени знания, но и усвояване на практически умения за извършване на наблюдения и лабораторна работа. Също така програмата мотивира учениците да осъзнаят ролята и значението на химичните и биологичните знания за решаване на глобални проблеми на планетата и човечеството, свързани с опазването на околната среда и устойчивото развитие.

Профил “Бизнес и предприемачество” с интензивно изучаване на езици
Икономика
Бизнес мениджмънт
Английски език
Втори западен език
Български език и литература
Учебната програма за профилирана подготовка по предприемачество цели формиране на финансова, управленска и предприемаческа култура, както и получаване на практически умения за лидерство, стартиране на предприемаческа дейност и реализиране на бизнес идеи.

Профил “Хуманитарен” с интензивно изучаване на езици
История
География
Английски литература
Български език и литература
Втори западен език
Учебната програма за хуманитарен профил цели да затвърди разбирането за ролята на човека в историческите процеси; да формира активно отношение към ценностите на демократичното общество; да разбира функционирането на съвременните демократични институции и международните отношения на политическите сили; да интерпретира глобалните проблеми на регионално равнище и влиянието им върху развитието на обществото.
*Профил стартира при група от 6 ученици.

Интензивно изучаване на езици
Ние знаем, че езиковите умения са важни за бъдещото развитие на учениците и за това гимназистите ни изучават разширено чужди езици по методологията на BRITANICA. При приключване на езиковите нива учениците се явяват на изпитите FCE, CAE, CPE по английски език към Cambridge, които се изискват от повечето чуждестранни университети, както и на изпити DELE при изучаване на испански език или изпит TestDaF при изучаване на немски език.
За нови ученици в 8. , 9. и 10. клас са предвидени отделни часове по английски език, в случай че нивото на познания и умения е под B2.
За да продължат в следващия клас, учениците трябва да имат среден успех над 4.50. Ако ученик не е успял да покрие очаквания среден успех, му се дава възможност да завърши успешно като посещава допълнителни часове през лятото. След положените усилия през лятото, ученикът трябва да се яви на изпит по предмета с по-нисък резултат, за да продължи обучението си в гимназията.

Кариерно развитие и менторство
Нашата задача е да снабдим децата с инструментариум и опит, който да им помогне да направят смислен и информиран избор за това какво искат да учат и работят и как да планират своята подготовка отсега, така че да реализират успешно своя избор.
Всеки ученик има ментор, който го насочва и съветва през учебната година. Във втората гимназиална година, менторът и ученикът създават четиригодишен план за академично и личностно развитие. Четиригодишният план помага на учениците да начертаят и следват своите стъпки от 9. клас до университетските си години, така че да постигнат своите дългосрочни цели.
Менторът проследява плана на ученика и се среща с него, за да обсъди дългосрочните и краткосрочните образователни и личностни цели, както и конкретните предприети стъпки за постигането им.
За да могат учениците да се самооценяват и сами да проследяват своето развитие, всеки ученик създава свое портфолио, което им помага в правилния избор на университет.
Програмата за кариерно развитие включва и различни уъркшопи през учебната година, които дават възможност на гимназистите да се ориентират коя сфера е най-подходяща за тях и какво е необходимо за реализацията им в избраната сфера.

Училищен ден
Учебните часове на учениците от 8.-11. клас в понеделник, вторник, четвъртък и петък започват в 8:00 часа и приключват в 16:30 часа. В сряда заниманията им са от 8:00 часа до 14:30 часа.

Учебният ден на учениците от 12. клас започва всеки ден в 8:00 часа и продължава до 14:30 часа. 

След учебните часове децата могат да посещават клубове по интереси или консултация с преподавател при необходимост.

Хранене и почивки
Ние сме убедени, че учениците трябва да се хранят здравословно и да прекарват почивките си навън. Здравословното хранене и удоволствието от свободното време на открито са важна част от изграждането на здравословен начин на живот. В училищната кафетерия се приготвя междинна подкрепяща закуска, обяд и следобедна закуска, като учениците използват своя индивидуален акаунт, който се захранва от родителя. Учениците могат и да носят храна от вкъщи в кутия за обяд.