Програма IB

Какво е IB

IB e уникална международна програма за деца и младежи от 3 до 19 години, която ги предизвиква да се развиват както академично, така и личностно. Програмата е създадена през 1968 г. в Женева, Швейцария, където и до днес е регистрирана като нестопанска организация – International Baccalaureate Organisation (IBO). Дипломната програма е двугодишен предуниверситетски курс на обучение, насочен към силно мотивирани ученици на възраст между 16 и 19 години (11. и 12. клас). Чрез нея се избягват различията в националните образователни системи и начините за оценяване, като се осигуряват стандартизирани изисквания и конвертируемост на дипломите. Учебният процес се ръководи, администрира и оценява от IBO. Преподавателите подлежат на задължителна квалификация и сертификация от IBO.  

Мисията на Международния Бакалауреат (IB)

Международният Бакалауреат се стреми да изгражда търсещи, знаещи и грижовни млади хора, които допринасят за един по-добър и мирен свят чрез разбиране и уважение. За тази цел организацията си сътрудничи с училища, правителства и други международни организации за разработване на съвременни програми за обучение и обективно оценяване. Тези програми насърчават учащите в целия свят да бъдат активни, чувствителни и любознателни личности, които разбират, че всички хора, независимо от техните различия, имат равни права.  

Учебни предмети

Учениците в Дипломната програма избират по един предмет от всяка от шестте предметни области: 1. Първи език (Language A: Studies in Language and Literature) 2. Втори език (Language B: Language Acquisition) 3. Социални науки (Individuals and Societies) 4. Експериментални науки (Experimental Sciences) 5. Математика (Mathematics) 6. Изкуства или избираем предмет от предишните пет предметни области (Arts). Като отчитат силните си страни, личните си  предпочитания и планове за бъдещо развитие, учениците избират три предмета на високо ниво (HL) – часовете по предметите на високо ниво са повече като общ брой и учебният материал е по-труден, и три на стандартно ниво (SL). Освен тях те изучават и три задължителни предмета, които формират сърцевината на програмата и се считат за незаменим компонент от цялостното образование и възпитание на личността:

 • Дипломна работа (Extended essay)
 • Теория на познанието (Theory of Knowledge)
 • Творчество, физическа активност и доброволчество (Creativity, action, service)

Дипломната програма в BRITANICA PARK SCHOOL

Group 1, Studies in Language and Literature

 • Bulgarian Literature – HL, SL
 • English A, Language and Literature – HL, SL

Group 2, Language Acquisition

 • English B – HL
 • Spanish B – SL
 • German B – SL

Group 3, Individuals and Societies

 • History – HL, SL
 • Business Management – HL, SL
 • Environmental Systems and Societies – SL (could also go to group 4)

Group 4, Sciences

 • Biology – HL, SL
 • Chemistry – HL, SL
 • Environmental Systems and Societies – SL (could also go to group 3)

Group 5, Mathematics

 • Mathematics, Analysis and Approaches – HL, SL

Group 6, The Arts

 • Visual Arts – HL, SL

Оценяване

Оценяването в Дипломната програма е вътрешно и външно. Външното оценяване формира около 70% от крайната оценка по всеки предмет. По време на обучението си учениците изпълняват точно определени задачи по избраните от тях дисциплини. Някои от тези задачи са оценявани вътрешно от техните преподаватели и впоследствие подлежат на външно модериране. Други са изпращани директно на указани IB проверители. В края на програмата учениците полагат изпити по предметите, които подлежат изцяло на външно оценяване. При минимум 24 точки общ успех и задоволително представяне по трите задължителни за програмата предмета учениците получават IB диплома. Максималният постижим резултат е 45 точки. Повече информация за Дипломната програма може да получите на www.ibo.org.  

Ползи

Избирайки нашата IB Дипломна програма, учениците получават възможността свободно да избират учебните предмети и интензивността, с която да ги изучават.  Учениците в програмата минават през сериозна академична и личностна подготовка, което ги прави предпочитани от университетите кандидат-студенти. И тъй като вече имат необходимите навици, знания и умения, нивото им на отпадане в първите години на следването е минимално. Дипломата на International Baccalaureate е призната от различни университети в цял свят като престижна квалификация. Притежаването на IB диплома значително увеличава шансовете на завършилите гимназия да бъдат приети в едни от най-престижните образователни институции в света. Учениците на Britanica Park School имат възможност да получат две дипломи – както Международната диплома на International Baccalaureate, така и българска диплома за средно образование. Нашите гимназисти се подготвят за успешно кандидатстване и завършване на висше образование в чужбина и България.  

Профил на IB ученика

Профилът на IB ученика е мисията на организацията, представена чрез резултатите, които цели модерното образование на 21 век. Профилът на ученика е дългосрочна визия за образованието. Той е съвкупност от идеи, които вдъхновяват, мотивират и поставят фокус на работата на училищата и учителите, като ги обединяват в една обща цел. Като IB ученици ние се стремим да бъдем: любознателни, знаещи, мислещи, общуващи, принципни, толерантни, грижовни, поемащи рискове, уравновесени, рефлективни.

Условия за прием

Изисквания за владеене на език Официалният език на преподаване на IB Diploma Programme в BRITANICA PARK SCHOOL е английски. Ето защо очакваме кандидатите за Diploma Programme да са постигнали ниво C1 по езика в съответствие с европейската езикова рамка (CEFR).  Академични изисквания Кандидатите се явяват на тест по английски език, български език и математика. За успешен се счита резултат над Много добър 5.00 по трите предмета.  Кандидатите представят и своята диплома за първи гимназиален етап. Резултатите по предметите, избрани за изучаване на високо ниво (HL), не могат да бъдат по-ниски от Много добър 5,00, а тези, избрани за изучаване на стандартно ниво (SL), по-ниски от Добър 4,00.  Дипломната програма е отворена и за международни ученици, за които българската диплома за средно образование не е задължителна. За тях тест по български език не е необходим.    

Етапи на прием

1. Кандидатите изпращат следните документи:

 • попълнен формуляр за кандидатстване;
 • мотивационно писмо на английски език;
 • академична справка за 8. и 9. клас, както и резултатите от първи срок на 10. клас.

2. Тест по английски език, български език и математика. Международните кандидати не се явяват на тест по български език.

3. Интервю.