Политика за поверителност

Политика за поверителност на ЧСЕУ БРИТАНИКА ООД

ЧСЕУ БРИТАНИКА ООД влага всички наобходими ресурси и прилага най- стриктни мерки за опазване на сигурността и целостта на всички лични данни, събирани от нашите клиенти. Ние следваме принципите за законосъобразното, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на клиентите ни обработване на лични им данни. Поради това предоставените данни събираме и обработваме само с оглед конкретни, изрично посочени и легитимни цели и не обработваме по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Внедрили сме системи и процеси, за да гарантираме, че данните, които събираме и съхраняваме са сведени до минимум и са свързани със и ограничени само до необходимото за изпълнение на целите, за които сме ги събрали. Стремим се Вашите лични данни да са винаги точни и в актуален вид като разчитаме и на Вас, ако откриете неточност във вашите данни, за да я отстраним своевеременно. Уверяваме Ви, че сме внедрили системи, които да ни гарантират, че не съхраняваме данните Ви за период, по- дълъг от необходимото за целите, за които се обработват. Обръщаме внимание на възможността Ви по всяко време и без да е необходимо да се обосновавате да оттеглите съгласието си да обработваме Вашите данни и да ги изтрием, ако желаете, освен ако не са налице други законосъобразни основания да ги пазим. Тъй като за нас приоритет е обработването да се извършва по начин, който да гарантира съответното ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, сме внедрили механизми за сигурност и ограничен достъп.

ЧСЕУ БРИТАНИКА ООД е администратор на лични данни и спазва разпоредбите на приложимото законодателство (Общия Регламент относно защитата на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и др.)

Лични данни и обработване на лични данни.

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Към личните данни спадат Вашето име, ЕГН(ЛНЧ), имейл адрес, телефон, пощенски адрес и т.н.

Обработване означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Лични данни, събирани и обработвани от ЧСЕУ БРИТАНИКА ООД. Цели на обработването.

ЧСЕУ БРИТАНИКА ООД събира Вашето име и фамилия, ЕГН, адрес телефонен номер и имейл, както и дата на раждане.

Информация за датата на раждане ни е необходима, с оглед спазване на изискването съгласието за обработване на данни на дете, да бъде дадено от законните му представителиродители, попечители и т.н.

Ние събираме данните Ви на доброволна основа, когато попълните регистрационната форма, с оглед заявеното от Вас желание да сключите договор за обучение по английски език. След попълване на регистрационната форма и получаването ѝ от нас, ще Ви бъде изпратен Договор за обучение. След сключването на договора, данните Ви ще бъдат обработвани в качеството Ви на страна по този договор и във връзка с изпълнението на нашите задължения по него. Предоставянето на тези данни позволява да идентифицираме съответното лице като страна по договора и като титуляр на правата/задълженията по него. Трите имена, единният граждански номер и адресът на лицето са част от минималното съдържание на всеки договор. В случай че дадено лице откаже да ги предостави, ЧСЕУ БРИТАНИКА ООД няма да може да сключи договор. В процеса на сключване на договори може да се обработват и данни за документа на самоличност, за да се извърши проверка за валидността на същия, която има за цел да бъдат предотвратени евентуални опити за измама и/или за злоупотреба с лични данни. За да можем да изпълняваме сключените договори е необходимо да обработваме личните данни на лицата, с които сме ги сключили. В противен случай ще е невъзможно да спазим договорните си ангажименти. Обработваме лични данни, когато е необходимо, за да упражняваме правата си по сключени договори, както и когато това е необходимо за уреждането на правни спорове. Обработваме лични данни, когато съгласно приложимото законодателство сме длъжни да предоставяме информация на компетентни органи. Обработваме лични данни, за да изпълняваме задължения, произтичащи от счетоводното и данъчното законодателство- данъчното и счетоводното законодателство в Република България изискват да се съставя определена счетоводна и търговска информация, включително да съхранява за определен срок тази информация, както и всякакви други сведения и документи от значение за данъчното облагане. При изпълнение на това задължение съответната информация и документи, които съдържат и лични данни, се съхраняват за срокове, предвидени в съответните закони.

Друга информация, която събираме при подписване на договора като медицинска информация (алергии, хронични заболявания, приемани медикаменти към момента, психично състояние и др.), специфични социални умения и друга специфична информация, е с оглед да може организацията ни да осигури нужните условия и наличен персонал при различни обучения, организирани от нас, както и с оглед установяването на найподходящата форма, клас, метод и подход при обучението на децата при нас, планиране на учебния процес и др.подобни.

Съхраняваме и обработваме Вашия имейл адрес, телефонен номер и име, за да можем да Ви изпращаме напомняния, свързани със заплащане на услуги и друга информация свързана с изпълнението на нашите задълженията по договорно поетите ангажименти към вас, както и уведомяването Ви във връзка с отсъствия или настъпили форсмажорни обстоятелства, като например отсъстващи деца от занятия или настъпили проблеми в здравословното състояние на детето ви.

В случай, че с Вас не бъде подписан Договор за обучение, ние ще изтрием всички Ваши данни, за които няма законово основание за съхраняването им и не е налице Вашето съгласие за запазването им. Ако желаете и ни предоставите съгласието си, ние ще запазим Вашето име, адрес, телефон, за да Ви изпращаме покани за участие в предстоящи обучения и събития, предлагани от нас, други новини за дейността ни, както и актуална маркетингова информация като например бюлетин, в който се обявяват специални промоционални инициативи и условия.

Предаване на лични данни, включително и в страни извън ЕС.

ЧСЕУ БРИТАНИКА ООД не споделя, продава, отдава, търгува или прехвърля лична информация, събрана от клиентите си.

По силата на изключение и при наличието на законно основание, личните Ви данни могат да бъдат разкрити на трети лица по следния начин:

Може да бъде споделена между членовете на компании, от които ЧСЕУ БРИТАНИКА ООД е част, така че да им се даде възможност за извършване на специални функции от ваше име, като например извършване на технически подобрения и обслужване например издаване на сертификати.

Може да бъде прехвърлена като актив във връзка със сливане или продажба на бизнеса или като част от нашия бизнес или като част от корпоративна реорганизация или други промени в корпоративното управление.

Може да бъде предоставена на доставчиците на услуги, които да ни подпомогнат да обработваме данните, които предоставяте или се събират доброволно от вас. Събраната от Вас лична информация може да предадем единствено и само на наши доверени партньори, съвместно, с които осъществяваме предлаганите от нас обучения, мероприятия и сертификация.

На доставчиците на услуги не се разрешава да запазят за тяхната собствена или да ползват данните извън нашите инструкции, да ги задържат за по-дълго, отколкото е необходимо за извършване на посочената услуга.

В случай на предаване на данни, ЧСЕУ БРИТАНИКА ООД задължава трети лица, клиенти, служители и партньори, да поддържат конфиденциалност на информацията и да се ангажират, че Вашите лични данни се използват само за договорените цели и никога не се използват, за да ви идентифицират като личност, да се свързват с вас или да Ви изпращат съобщения, извън целите, за които са им предоставени. На трети страни / партньори ще бъде разрешено да получават само тази лична информация, от която се нуждаят, за да изпълняват своите функции от наше име. Освен това, те трябва да обработват лични данни в съответствие и при спазване на политиката на ЧСЕУ БРИТАНИКА ООД за поверителност, както и на приложимите закони за защита на данните.

Във връзка с горното относно споделянето на Вашата информация, Ви информираме, че Вашите данни могат да се прехвърлят и / или преработват извън Вашата страна на пребиваване, за страни, които може да нямат същите закони за защита на данните, които да осигуряват същото ниво на защита като на страни в рамките на Европейския съюз. Всички такива прехвърляния трябва единствено да бъдат направени в съответствие с тази политиката за поверителност на ЧСЕУ БРИТАНИКА ООД и съответното действащо законодателство и ние се ангажираме да поддържаме същото ниво на защита на личните ви данни, еквивалентно на защитата предлагана в рамките на европейското законодателство.

Личните Ви данни могат да бъдат предоставени на държавни органи (напр. за органи за контрол, за разкриване и предоствратяване на престъпления и нарушения), само когато е предвидено в закон и при условията, посочени в него.

Срок на обработване на личните данни от ЧСЕУ БРИТАНИКА ООД

Ние ще запазим вашите лични данни за толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите и доказване на изпълнението им, посочени по-горе (но не повече от 5 години) или в съответствие с Вашите инструкции и желание да оттеглите съгласието си да обработваме Вашите данни и същите да бъдат изтрити.

Вашите права по отношение на предоставените лични данни.

 1. Право на информация

  Имате право по всяко време да изисквате информация дали се съхраняват Ваши лични данни, целите за които се обработват, какви категории лични данни се обработват, получателите, пред които са разкрити личните данни, предвидения срок, за който ще се съхраняват, съществува ли автоматизирано вземане на решения и профилиране на данните.

 2. Право на оттегляне

  Ако сте дали съгласие за използване на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време с действие занапред, без да е необходимо да посочвате причини.

 3. Право на коригиране

  Ако откриете, че данните Ви, съхранявани от нас, са неточни, можете да се обърнете към нас, за да ги коригираме.

 4. Право на изтриване на данните

  Имате право да поискате да изтрием Вашите данни без ненужно забавяне. Ние ще ги изтрием в разумен срок, веднага след като се уверим, че не са налице други основания, които налагат обработването/съхраняването им.

  След изтриването на Вашите данни повече не е възможно предоставяне на информация.

 5. Право на ограничаване на обработването

  При определени случаи-напр. при оспорване от Ваша страна на точността на данните, при проверка на основанията за съхраняването им и др.- Вие имате право да поискате да ограничим обработването на личните Ви данни. По време на ограничението, ние можем само да съхраняваме личните данни, а останалите дейностти по обработването им са възможни само със съгласието Ви.

 6. Право на преносимост на данните

  В случай на искане от Ваша страна, ние ще предадем или прехвърлим данните на Вас или друг администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Пряко прехвърляне на данните се извършва само ако това е технически осъществимо.

 7. Право на възражение

  Вие можете по всяко време и без да посочвате причини да възразите срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, включително и профилиране, както и в случаите, при които Вашите данни се обработват на основание изпълнение на задача от обществен интерес или обработването е необходимо за целите на наши легитимни интереси.

 8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване данни, включително профилиране. Към настоящия момент ЧСЕУ БРИТАНИКА ООД не осъществява автоматизирано обработване на данни, включително профилиране. Наред с горепосочените права Вие имате допълнително право да поискате човешка намеса от страна на администратора, право да изложите гледната си точка и право да оспорите решението.

 9. Право на жалба

  Вие имате право да подадете жалба срещу обработката на Вашите лични данни пред компетентния контролен орган (в България – Комисията за защита на личните данни или съда), ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на личните данни. Комисията за защита на личните данни

  София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

  Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518

  Електронна поща: kzld@cpdp.bg

  Интернет страница: www.cpdp.bg

  Вашето искане за ползване на Вашите права по отнешение на предоставените лични данни или оттегляне на съгласията Ви, можете да ни изпратите:

  – по имейл: privacy@britanica-parkschool.bg

  Контакти на ЧСЕУ БРИТАНИКА ООД и данни за назначения Служител по защита на данните:

  Email: dpo@britanica-parkschool.bg

  Адрес за коресподенция: София, 6-ти Септември № 7

  Тел: 02 466 66 66

  Моля имайте предвид, че когато влезете в контакт с нас по имейл на dpo@britanicaparkschool.bg и privacy@britanica-parkschool.bg, съобщените от Вас данни (Вашия имейл адрес, евентуално Вашето име и Вашия телефонен номер) се обработват от нас, за да отговорим на Вашите въпроси и да разрешим заявения проблем. Ние се ангажираме да изтрием запазените във връзка с това данни, след като обработването им вече не е необходимо или ще ограничим обработката, ако има законови задължения за съхранение.