Прогимназия

Фокусът ни е развитие на критично и самостоятелно мислене у учениците, способност за вземане на решения и ангажираност и отговорност към собственото им образование.

Прогимназиалните години са преход от детството към юношеството. За да могат децата успешно да преминат през този период, трябва да им бъдат предоставени различни възможности за откриване и експериментиране в социален и академичен аспект. Това също е и времето, в което те се учат да носят отговорност за своето академично развитие. Прогимназиалната програма, създадена от екипа на BRITANICA Park School за учениците от 5-и до 7-и клас, предоставя среда и възможности за разкриване на силните страни от характера; за обогатяване на знанията и уменията; за откриване и развитие на личния потенциал и осъзнаване на ролята им в обществото.

Основни предмети: Математика*, Български език и литература*, Английски език, втори чужд език (немски или испански език), История, География и икономика, Музика, Изобразително изкуство, Информационни технологии, Технологии и предприемачество, Физическо възпитание, Човекът и природата (5-6 клас), Физика и астрономия (7. клас), Химия и опазване на околната среда (7. клас), Биология и здравно образование (7. клас).

* Учебните ни планове за 5. и 6. клас включват 7 часа БЕЛ и 6 часа Математика седмично, което е с по 2 допълнителни часа повече от заложеното в държавния учебен план.

* Учебният ни план за 7. клас включва 7 учебни часа БЕЛ и 7 учебни часа математика седмично, което е по 2 и съответно по 3 часа повече от заложеното в държавния учебен план.

За да могат да изградят цялостен образ за изучаваните теми, в учебната програма се включват интердисциплинарни връзки, което помага на учениците да разберат и затвърдят материала по-добре. Така например когато в часовете по география и икономика изучават страните в Азия, по математика ще пресметнат лицето на формата на Великата китайска стена или пък обема на най-големия язовир в света „Три клисури”. Децата ще имат възможност и да разгръщат академични теми с различни научни експерименти, които ще се провеждат в специално оборудвани за целта класни стаи.
В прогимназиалната програма е заложено обучение, базирано на проекти с решаване на реални казуси с цел развитие на критично и аналитично мислене, изграждане на умения за формиране на същите, генериране на идеи за справяне с проблеми и способности за управление на цялостни процеси.
Чрез индивидуална и екипна работа учениците ще могат да правят проучвания по теми, да генерират идеи и да ги прилагат на практика в реални условия или такива, близки до реалността.
Учениците от прогимназия изучават разширено английски език спрямо методологията на BRITANICA. При приключване на всяко ниво те се явяват на изпит към Cambridge. Новозаписаните ученици с по-слаби познания по езика ще посещават отделни часове спрямо нивото си. Учениците задължително изучават и втори чужд език, като могат да изберат между немски и испански език.

Училищен ден
Учебните часове започват в 8:00 часа. В понеделник, вторник, четвъртък и петък учебният ден завършва в 16:30 часа, а в сряда заниманията приключват в 14:30 часа.
След учебните часове децата могат да посещават клубове по интереси или консултация с преподавател при необходимост.

Хранене и почивки
Ние сме убедени, че учениците трябва да се хранят здравословно и да прекарват почивките си навън.
Здравословното хранене и удоволствието от свободното време навън са важна част от изграждането на здравословен начин на живот.
В училищната кафетерия се приготвя междинна подкрепяща закуска, обяд и следобедна закуска, като учениците използват своя индивидуален акаунт, който се захранва от родителя. Учениците могат и да носят храна от вкъщи в кутия за обяд.

Домашна работа
Домашната работа е важна част от учебния процес, която допринася за затвърждаването на знанията и уменията на учениците. За прогимназиалната възраст домашната работа учи децата да работят самостоятелно, както и да носят отговорност за академичния си прогрес. Постоянството в изпълнение на домашната работа ги учи да бъдат организирани и да приоритизират задачите си.

Програма за личностно развитие
Всеки ученик има ментор, който го насочва и съветва през учебната година. Менторът проследява академичния и социален прогрес на ученика и се среща редовно с него, за да обсъди предприетите стъпки относно академичните резултати, развитието на уменията му за учене или му помага да самооцени своите качества и умения.